សាន់ ចន្នា Chan Na Vs (Thai) Rungwittaya, Max Muay Thai Ultimate, 13/May/2018

Author channel Khmer Boxing Highlights   5 дн. назад
152 views

7 Like   1 Dislike

ឃុន ឌីមា ប៉ះ ថៃ , Khim Dima vs Petchwinij(thai), Khmer Boxing

ឃុន ឌីមា ប៉ះ ថៃ , Khim Dima vs Petchwinij(thai), Khmer Boxing

Keo Rumchong vs Lumyisan(thai), Bayon Kun Khmer Kickboxing

Keo Rumchong vs Lumyisan(thai), Bayon Kun Khmer Kickboxing

Kun Khmer, Sen Bunthen Vs Thai, Pitakchai, PNN boxing, 5 May 2018, Knockout | Fights Zone

Kun Khmer is a martial art of Cambodia ! សេន ប៊ុនថេន Vs ភិថាក់ឆៃ (ថៃ) | ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ ------------------ Kun Khmer, Sen Bunthen Vs Thai, Pitakchai Sor Kitichai, PNN boxing, 5 May 2018, Knockout | Fights Zone Sen Bunthen Vs Pitakchai Sor Kitichai SUBSCRIBE FOR MORE​ of Video of Kun Khmer 2018 at: https://goo.gl/QkuHdr Follow Us On Social Media Below: Blog: www.fightszone.net Facebook: https://www.facebook.com/FightsZone/ Twitter : https://twitter.com/FightsZone Printerest: https://www.pinterest.com/FightsZone/ Tumblr : https://www.tumblr.com/blog/fightszone Reddit : https://www.reddit.com/user/AFIGHTERGYM/ Kun Khmer is a part of my life !

FULL 007 MOVIE: The New Spy Against Divided Evil

When Miss Moneypenny (Lois Maxwell) and "M" (Bernard Lee) of MI6-SIS cannot stop a horrific, fiery aircraft crash instigated by an Unmanned Ground Vehicle (UGV) under remote control, they voluntold 007's physician brother (Neil Connery) to investigate the sexy femme fatale' (Danielle Bianchi) at the scene of the crash who is now following his patient linked to the criminals by memory download. Using hypnosis as a MK-ULTRA type weapon--as well as pre-2001 HAL lip-reading, the New Spy, Connery uncovers the evil--but fortunately divided--conspiracy group akin to the real-life Rockefeller vs. Rothschild Illuminati crime families---that has access to NATO submarines and a Deep Underground Military Base (DUMB) where it will send a HAARP-like pulse of energy throughout the world to stop all kinetic motion--unless a huge ransom is paid. The leaders of this S.P.E.C.T.R.E.--like secret society, #1 (Anthony Dawson) and #2 (Adolfo Celi) must first consolidate the material captured from the plane crash assassination to put their kinetic energy inhibitor machine into effect--as well as stop Connery--but one of them has plans to take-over the entire organization for himself and kill off all of its beautiful, sexy operatives. Connery races against both the clock and the evil plot to save a lovely woman--and the world. One look at today's headlines shows us that this all isn't Eurospy fun--its very much like the CIA-instigated "ISIS" (al CIAduh v2.0) mayhem being foisted upon us right now for MILINDCOMP profits $$$ and NWO goals. Need More 007? New James Bond Trilogy! http://www.youtube.com/playlist?list=PLSqKSM2a4b3M-av80VvXgU_0HY_LjB5ox http://www.lulu.com/spotlight/BondGirlsCanada James Bond is REAL. http://www.jamesbondisforreal.com

មិត្ត សែនស្ថាន​ផ្តួលរាតា thai fight​ Saiyok​ ដែលធ្លាប់ឈ្នះផាន់គ...

មិត្ត សែនស្ថាន​ផ្តួលរាតា thai fight​ Saiyok​ ដែលធ្លាប់ឈ្នះផាន់គ្រាន់ thai fight, Thoeun theara, Sensathan,

សាន់ ចន្នា Chan Na Vs (Thai) Rungwittaya, Max Muay Thai Ultimate, 13/May/2018 | KhmerBoxing Highlights

More Videos:
+ ធឿន ធារ៉ា Thoeun Theara Vs (Thai) Kitti Sorjordanrayong : https://youtu.be/4YzEdV30p3Q

+Long Chin Vs Khompichhith (Thai) : https://www.youtube.com/watch?v=HyyLTAlSMhU

+Sok Thy Kaka Vs Thanupetch (Laos) : https://www.youtube.com/watch?v=RVNmNWeo7Yk

+ Lao Chetra Vs Namphol Site Khungvet (Laos) : https://www.youtube.com/watch?v=JNW_nXEMWNA

+ Roeung Sophorn Vs Nam Khabuon (Thai) : https://www.youtube.com/watch?v=e5K3dG8W85Q

+ Thoeun Theara Vs Yoddisel Loukjaomaesaithong (Thai) : https://www.youtube.com/watch?v=Z4kJbi3HZkI

+ Lao Chantrea Vs Noeng Trakan (Thai) : https://www.youtube.com/watch?v=42RvQI11lcM

+ Long Sophy Vs (Thai) Watcharalek : https://www.youtube.com/watch?v=jJh1l76j-HU&t=92s

Comments for video: