ម៉ឺន ដា Meun Da Vs (Thai) Mangkornkeaw, The Global Fight, 16/May/2018 | Khmer Boxing Highlights

Author channel Khmer Boxing Highlights   7 мес. назад
118,402 views

954 Like   65 Dislike

Chan Na Cambodia Vs Sanlium Tormaobanglamung Thailand, Khmer Warrior Boxing 12 August 2018

ម៉ឺន ដា Meun Da Vs Kingpetch Yor Phayayung (Thai), The GlobalFight, 14/03/18, KhmerBoxing Highlights

ម៉ឺន ដា Meun Da Vs Kingpetch Yor Phayayung (Thai), The Global Fight 14 March 2018 | Khmer Boxing Highlights

ធឿន ធារ៉ា ប្រកួតនៅថៃកម្មវិធី Max Muay Thai ! ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី១១ ខ...

ចុមមិនអន់ទេ ប៉ះហើយបុរសជើងខ្លាំងធ្លាប់វ៉ៃកីឡាករបរទេ...

Welcome To News 1st youtube chanel,Thank you and kindly subscribe my youtube chanel please. CLICK LINK BELLOW FOR SUBSCRIBE ▶ https://goo.gl/tSTuq1 RFA Khmer News ▶ https://www.rfa.org/khmer/ Radio Free Asia RFI Khmer ▶ http://km.rfi.fr/ Radio France Internationale VOA Khmer Radio▶ https://khmer.voanews.com/ VOD Hot News ▶ http://vodhotnews.com/ VAYO FM Radio ▶ http://vayofm.com/ the cambodia daily news today cambodia daily news in khmer khmer breaking news today khmer news today 2017 khmer post news today rfi khmer news today khmer news today khmer news clip rfi khmer radio rfi khmer

ពេជ្រ ម្ទេសខ្មាំង Vs ភូមា (ល្អមើលណាស់) - Pech Mtes Khmang(Cambodia) Vs Mete Yine (Myanmar)

សូមជួយចុច Subscribe KUN KHMER TOP4 ផងបងៗ!!! ដើម្បីទទួលបាននូវ Video កម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗជាច្រើន ថ្មីៗ https://www.youtube.com/c/KUNKHMERTOP4 Thank you for your Subscribe to get more video KUN KHMER TOP4 !!! សូមអរគុណ!!​Thank You All! Admin:KUN KHMER TOP4 ============= KUN KHMER VIDEO ====================== Pradal Serey (Khmer: ប្រដាល់សេរី) or Kun Khmer (pronounced as guen khmer) (Khmer: គុនខ្មែរ) is an unarmed martial art and combat sport from Cambodia.[1] In Khmer, pradal means fighting or boxing and serey means free. Thus, pradal serey may be translated as "free fighting". The sport consists of stand up striking and clinch fighting where the objective is to knock an opponent out, force a technical knockout, or win a match by points. ================================================ ---------------------------- Rules Of Kun Khmer ---------------------------- 1.A boxer is not allowed to strike his opponent while he is on the ground. 2.A boxer is not allowed to bite. 3.When an opponent cannot continue, the referee stops the fight. 4.Blows to the back of the opponent are not allowed. 5.A boxer may not hold on to the ropes. 6,Blows to the genitals are prohibited. Victory can be obtained by knockout. A knockout occurs when a boxer is knocked down to the ground and cannot continue fighting after a 10-second count by the referee, a referee may forgo the count and declare a knockout if it is obvious the boxer will not regain his feet unaided. Victory can be obtained at the end of the match when judges decide by a point system which fighter was more effective. If fighters end up with the same score a draw is called. Best Search On You Tube Kun Khmer, Keo Rumchong Khmer Vs Adaylton Brazil Bayon Boxing Khmer Fighter, Lao Chantrea Vs Chouk Chay (Thai), Seatv Boxing,khmer boxingNew Khmer fighter, Meun Sophea Vs Vatcharaleak (Thai), Khmer Boxing, International Boxing Khmer fighter, Keo Rumchong Vs Thai,TV Boxing, Khmer Boxing Khmer Boxing, Chan Sinath Vs Thai, Khmer Boxing, Keo Rumchong Vs Puth Huch Khmer Boxing, Meun Sophea Vs Thai, Khmer Boxing, Keo Rumchong Vs Thai, Khmer Boxing, Phal Sophorn Vs Thai, Khmer Boxing, Khim Dima Vs Thai, Khmer Boxing, Vong Noy Vs Thai, Khmer Boxing, Lao Chantrea Vs Thai, Khmer Boxing, Phal Sophorn Vs Thai, Khmer Boxing, Bird Kham Vs Thai, Khmer Boxing, Meun Sophea Vs Thai, Khmer Boxing, Pich Mtes Khmang Vs Thai, Khmer Boxing, Chheun Chhaiden Vs Thai, Thai Fight, Keo Rumchong Vs Thai,

ម៉ឺន ដា Meun Da Vs (Thai) Mangkornkeaw, The Global Fight, 16/May/2018 | Khmer Boxing Highlights

More Videos:
+ ធឿន ធារ៉ា Thoeun Theara Vs (Thai) Kitti Sorjordanrayong : https://youtu.be/4YzEdV30p3Q

+Long Chin Vs Khompichhith (Thai) : https://www.youtube.com/watch?v=HyyLTAlSMhU

+Sok Thy Kaka Vs Thanupetch (Laos) : https://www.youtube.com/watch?v=RVNmNWeo7Yk

+ Lao Chetra Vs Namphol Site Khungvet (Laos) : https://www.youtube.com/watch?v=JNW_nXEMWNA

+ Roeung Sophorn Vs Nam Khabuon (Thai) : https://www.youtube.com/watch?v=e5K3dG8W85Q

+ Thoeun Theara Vs Yoddisel Loukjaomaesaithong (Thai) : https://www.youtube.com/watch?v=Z4kJbi3HZkI

+ Lao Chantrea Vs Noeng Trakan (Thai) : https://www.youtube.com/watch?v=42RvQI11lcM

+ Long Sophy Vs (Thai) Watcharalek : https://www.youtube.com/watch?v=jJh1l76j-HU&t=92s

Comments for video:

Other